ردیف

نام دستگاه

تعداد

مشخصات دستگاه (مدل،مارک و...)

قابلیت دستگاه وخدمات قابل ارائه

1

اتوکلاو

1

پارس مهر

استریل کردن

2

سانتریفوژ

1

Sigma

جداسازی فیزیکی اجزای نمونه

3

بن ماری

1

پارس آزما

حمام آب گرم

4

ست فیلتراسیون

1

Duran  آلمان

جهت فیلتر نمونه ها قبل از تزریق به دستگاه های مربوطه

5

ترازوی حساس

1

AND

توزین نمونه ها با دقت 0.0001  گرم

6

تانک ازت

3

Taylor-wharton

نگهداری نمونه ها در ازت مایع

7

هود لامینار

2

ایران

 

8

فریزر 20-

1

ایران

 

9

یخچال

1

ایران

 

10

شیکر انکوباتور یخچالدار

1

پارس آزما

 

11

انکوباتور CO2

1

Memmert

نگهداری نمونه ها در دمای ثایت و محیط  CO2

12

انکوباتور CO2

1

Brunswick

نگهداری نمونه ها در دمای ثایت و محیط  CO2

13

میکروسکوپ اینورت

1

Hund

مطالعه میکروسکوپی نمونه های زیستی

14

میکروسکوپ اینورت

1

Optika

مطالعه میکروسکوپی نمونه های زیستی