برنامه استراتژیک

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم، در جهت ارتقای سطح علمی و افزایش  توانمندی های پژوهشی و آموزشی دانشگاه همراه با سایر مراکز تحقیقاتی در حال حاضر در این زمینه ها فعالیت می نماید:
 -پژوهش
  براساس سیاست ها و اولویت ها، این مرکز در بخش پژوهش برنامه های زیر را دنبال می کند :
  1- اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب
   2- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی جدید
   3- همکاری علمی پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دیگر
-آمــوزش
  در بخش فعالیت های آموزشی، این مرکز  اقدامات زیر را در دستور کار خود دارد:
  1- برگزاری کارگاه های آموزشی برای تکنیک های سلولی و مولکولی
  2- برگزاری گردهمایی های آموزشی
  3-آموزش عملی روش های پیشرفته ی آزمایشگاهی به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و
   دکتری
   4- کمک به اجرای پایان نامه های دانشجوئی
   5-  برگزاری دوره های آموزشی مشترک با مراکز علمی دیگر بعد از اخذ مجوزهای لازم
 - خدمات تخصصی آزمایشگاهی
 یکی از ظرفیت ها و قابلیت های این پایگاه ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی در خصوص آزمایشات مولکولی و سیتوژنتیک به پژوهشگران و دانشجویان مراکز مختلف می باشد. با توجه به امکانات موجود در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، با ارایه ی طرح تحقیقاتی می توان ضمن ارائه خدمت به بیماران به یافته های جدید نیز دست یافت.