بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم

برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

نخستین بازدید جناب آقای دکتر عالی، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز چهارشنبه مورخ 1401/9/9

نخستین بازدید جناب آقای دکتر عالی، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز چهارشنبه مورخ 1401/9/9

بازدید دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

بازدید دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

اخبار و اطلاعیه‌ها

دستاوردها

اخبار پژوهشی

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم

بازدید جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم روز چهارشنبه مورخ 21 دی ماه 1401

1401/10/27 گروه
برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی روز یکشنبه مورخ 1401/10/4 ساعت 13-12 در مجتمع پردیس دانشگاهی برگزار گردید.

1401/10/06 گروه

اطلاعیه‌ها

بازدید مدیر فناوری و تجاری سازی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم

بازدید مدیر فناوری و تجاری سازی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از زیر ساخت های حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قم روز سه شنبه مورخ 1401/4/14

1401/04/18 گروه