فراخوان ارسال مقاله همایش بین المللی

فراخوان ارسال مقاله همایش بین المللی " کووید 19 و نظام سلامت : درس های آموخته "

 راه اندازی دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی و برگزاری Work shop کار با دستگاه

راه اندازی دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی و برگزاری Work shop کار با دستگاه

حمایت از رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازشناختی

حمایت از رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازشناختی

برگزاری کارگاه فلوسایتومتری: اصول و کاربردهای بالینی

برگزاری کارگاه فلوسایتومتری: اصول و کاربردهای بالینی

خدمات

آدرس ما در مقالات

آدرس ما در مقالات

زمان مطالعه : 1 دقیقه