ردیف

نام دستگاه

تعداد

مشخصات دستگاه (مدل،مارک و...)

قابلیت دستگاه وخدمات قابل ارائه

1

الکتروریسی

1

نانو آزما

تولید نانوالیاف و میکروالیاف از محلول‌های مختلف

2

کوره الکتریکی 1700 درجه

1

آترا

دمادهی به نمونه

3

فریز درایر

1

christ

خشک کردن نمونه در دمای 50- درجه سانتیگراد و تحت خلاء

4

تست کشش

1

سنتام

تعیین خواص مکانیکی مواد از جمله استحکام کششی

5

اندازه گیری زاویه تماس

1

نانو مهندسی ژیکان

اندازه گیری زاویه تماس در نمونه های مایع