اطلاعات پایه دستگاه

نام دستگاه ( فارسی )

فلوسایتومتر

نام دستگاه ( لاتین)

Flow Cytometer

مدل دستگاه

Applied Biosystems

سال ساخت

2016

کشور سازنده

آمریکا

شرکت نماینده

آرینا حیات دانش

خاصیت های قابل اندازه گیری

شناسایی یک نوع سلول مشخص در میان جمعیت متنوع سلول ها

زمینه های کاربرد

تحقیقات سلولی و مولکولی-بافت شناسی-ایمنولوژی-پزشکی..

 

اطلاعاتی در مورد دستگاه

فلوسایتومتری روشی دستگاهی و بسیار دقیق است که جزء لاینفکی از تحقیقات بیولوژی پایه و تشخیص بیماری ها بوده که به خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول های تحت آزمایش و نیز بر نشر فلوئورسانس از آنها استوار است.نشر فلورسانس با استفاده از آنتی بادی های کونژوگه با فلورانس انجام شده که این آنتی بادی ها می توانند مولکول های سطحی و یا ترکیبات داخلی سلول ها را ردیابی کرده و به آنها متصل شوند و شناسایی انواع سلول های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکانپذیر سازند.

کاربرد دستگاه :

جستجوی آپوپتوز و اندازه گیری سلول های آپوپتوتیک از میان مخلوطی از سلول ها دیگر، تعیین کمی مقدار DNAو شناسایی سلول های دیپلوئید نرمال در حال استراحت،شناسایی سلول های که در مرحله پیش میتوزی و یا میتوز هستند، اندازه گیری تعداد کروموزوم ها(هنجار یا ناهنجار)،تشخیص بیماری های بدخیم مانند سرطان با سلول های آناپلوئیدی و...