پروژه های مصوب 1399

ردیف

عنوان

مجری

1

طراحی SMALL MOLECULES ایزواکسازولین جهت مهار آنزیم سیکلو اکسیژیناز2 در سطح سلولی و بررسی اثر آن بر روی میزان تکثیر و مرگ سلولی در سلول سرطانی کولون رده HT29

هدی ابوالحسنی

2

بررسی اثر الانتوئین بر مسیر سیگنالینگ SIRT1-Nrf2- استرس اکسیداتیو در مدل (Nonalcoholic steatohepatitis (NASH القاء در موش¬ سوری نر

اعظم مصلحی

3

ارزیابی بـازسازی بـافت استـخوان پس از درمـان با پلاسمای غنی از پلاکت بارگذاری شده در هیدروژل کلسیم آلژینات در مدل استئـونکروز فـک ناشی از مصرف بیس‌فسفـونـات‌ها در موش‌هـای صحـرایی مـاده نـژاد ویستـار

افسانه مافی

4

مطالعه مولکولی آلودگی سطح خارجی و دستگاه گوارش سوسریهای آمریکایی و مگس های خانگی های موجود در بیمارستان آموزشی کامکار عرب نیا در شهر قم به کووید 19

عابدین ثقفی پور

5

بررسی مقایسه ای اثر اسکولوسیدال عصاره گیاهان (آنغوزه (Ferula assafoetida) ، زیره (Carum carvi)، ترنجبین(Alhagi maurorum)، افتیمون(Cuscuta epithymum) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus)) بر روی پرتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط in vitro

سید جعفر عدنانی

6

طراحی و انتخاب مشتقات هپارینی جهت افزایش فعالیت و پایداری فاکتور رشد کراتینوسیتی نوترکیب و کاهش عوارض جانبی این دارو با رویکردهای بیوانفورماتیکی

حوریه کلهر

7

بررسی اثر داروی دونپزیل (Donepezil ) و ورزش براضطراب ناشی از مورفین و بیان ژن GABA در پره فرونتال موش صحرائی نر بالغ : مطالعه ایمنو هیستوشیمی و رفتاری

محسن اسلامی

8

ارزیابی تاثیر ژن رسانی p38γ با استفاده از اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بر روی مدل موشی مبتلا به آلزایمر

محسن شیخ حسن

9

تاثیر تمرین تداومی(هوازی) به همراه دریافت ویتامین E بر هیپوکامپ و حافظه ی رت های نر وابسته به MDMA (اکستازی)

شیما آب آب زاده

10

بررسی مسیرهای پیام رسانی دخیل در اینتراکشن داروی سورافنیب و سلول های NK علیه هپاتوسلولار کارسینوما

فائزه حسین زاده

11

سنتز زیستی نانوذرات زیرکونیوم با استفاده از عوامل بیولوژیکی مختلف؛ مشخصه سازی ساختاری و بهینه سازی تولید

مهدیه عامری شه رضا

 

 

 

پروژه های مصوب 1398

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی اثرات هیپوگلیسمی، هیپولیپیدمی و هپاتوپروتکتیو عصاره های آبی پیله های لاروی حشره و گیاه میزبان آن ها در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین و توصیف مورفولوژیک و مولکولی مراحل نابالغ حشره LARINUS MACULATUS (COL:CURCULIONIDAE) 

حمید حیدری

2

ارزیابی داربست نانولیفی پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین حاوی عصاره گیاهی Nigella sativa در ترمیم زخم

علیرضا رضاپور لکتویی

3

بررسی نقش مسیر سیگنالینگ PPARγ/NF-κB در القای آپوپتوز توسط Gaillardin (سزکویی ترپن لاکتون خالص شده از گیاه Inula aucheriana) در سلول های سرطان معده AGS و MKN45

فرانک فلاحیان

4

نقش RNA های بلند غیر کدکننده جدا شده از اگزوزوم های مترشحه از سلول های سرطان کولورکتال در ایجاد مقاومت دارویی به5-FU و اگزالی پلاتین

طاهره کمیلی موحد

5

آنالیز In silico اپی توپ های پروتیین CadF جهت طراحی واکسن علیه کمپیلوباکترژوژنی

سعید شمس

6

بررسی اثر حفاظتی رزمارینیک اسید بر بیماری گاستریت القاء شده توسط اتانل در موشهای صحرایی نر بالغ

اعظم مصلحی

7

بررسی نقش اسید کلروژنیک در مهار آنژیوژنز در سرطان پستان موش های BALB/C و بیان ژن های VEGF و MMP-9 و COX-2

محسن اسلامی

 

پروژه های مصوب 1397

ردیف

عنوان

مجری

1

طراحی یک روش Multiplex-PCR برای تشخیص همزمان تب کیو، بروسلوز و کمپیلوباکتریوز

سعید شمس

2

بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک (ناقلین، مخازن و عفونت انسانی) لیشمانیوز جلدی در شهر قم با استفاده از روش های مولکولی (PCR)

عابدین ثقفی پور

3

بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی مشتقات تک استخلافی هیدروژنه، متیله ، فلوره و کلره ایزواکسازولین استوفنونی

هدی ابوالحسنی

4

ارزیابی پانلی از باکتریای های زئونوز در نمونه های شیرخام استان قم

سمیه کرمانی

5

بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک Britanin  (سزکوئی ترپن لاکتون جدا شده از گیاه ) بر روی رده های سلولی سرطان معده(KATOIII,AGS)

فرانک فلاحیان

6

بررسی هتروژنیسیتی عوامل لیشمانیوز جلدی جدا شده از بیماران شمال شرق ایران

رضا فتوحی اردکانی

7

تهیه و ارزیابی برون تن نانوذرات کیتوسان حاوی ترکیب تری متوکسی اسپایرو ایزوکسازولین ایندانونی (MTS) با روش ژل شدن یونی

فاطمه حیدری

8

بررسی چهار شجره مبتلا به شکل غیر سندرمی اتوزومی مغلوب رتینیت پیگمنتوزا توسط روش Whole Exome Sequencing و انجام آنالیز سگریگیشن روی 6 شجره رتینیت پیگمنتوزای دیگر

محمد غفرانی

 

 

 

پروژه های مصوب  1396

 

ردیف

عنوان

مجری

1

ارزیابی مستقیم   باکتری آئروموناس در کودکان دارای گاستروانتریت مراجعه کننده به بیمارستان کودکان قم با استفاده از PCR در سال های 1395-96

سعید شمس

2

بررسی مقایسه ای اثر داروی آلبندازول با نانو کریستالهای آلبندازول بر روی پرتواسکولکس های سویه G1 اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط          in vitro

سید جعفر عدنانی

3

 تشکیل کمپلکس گلوکز-نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر (PLGA) به عنوان یک مدل آزمایشگاهی به منظور بررسی اثر ضد سرطانی آن

هدی ابوالحسنی،احمد ابوالحسنی

4

بررسی مکانیسم عمل کمپلکس پالادیوم حاوی لیگاندهای دی تیو فسفر در کنترل رشد سلول های سرطانی پستان MCF-7 و MDA-MB-231

فرانک فلاحیان، زهرا شهسواری

5

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و قرابت ژنتیکی ویروس پاپیلومای انسان همراه  با راه اندازی روش Real-Time PCR خانگی در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاهای تشخیصی استان قم

طاهره کمیلی ، د فتوحی

6

بررسی نقش آمیگدالین در steatosis (تجمع چربی) کبدی القا شده به وسیله (EREndoplasmic Reticulum استرس در موش سوری نر

اعظم مصلحی ،اکرم براتی،عبدالله چاوشی زاده

7

بررسی مقایسه ای اثر داروی آلبندازول با نانو کریستالهای آلبندازول بر روی فعالیتهای آنزیماتیک دفعی/ترشحی پرتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط آزمایشگاهی

 د عدنانی

8

طراحی و تولید دوکسوروبیسین متصل به scFv علیه HER2 و بررسی اثر آن بر روی رده سلولی HER2 مثبت سرطان سینه

د کمیلی

9

بررسی اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی انتقال ژن شده با miR-30c  بر ویژگی های بنیادین و میزان آپوپتوز رده سلولی سرطانی کولون CT-26 موشی

د دولتی -مهجور

10

بررسی هاپلوتایپینگ و ژنوتیپینگ انگل لیشمانیا با فناوری نسل جدید توالی یابی به همراه طراحی کیت تشخیصی به روش qPCR و آنالیز ذوب دمایی

د فتوحی اردکانی

11

بررسی نقش چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن های ساعت بر کیفیت خواب دانشجویان

مهراندشت

12

تعیین تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی چربی موش در داربست پلیمری بر روی عفونت اسینتوباکتر بومانی در سوختگی ایجاد شده در مدل حیوانی

دولتی -افخمی

13

ارزیابی اثر ترکیب متیل سولفونیل فنیل تری متوکسی فنیل اسپایروایزواکسازولین ایندانونی بر القا اپاپتوز و توزیع سیکل سلولی در سلول های سرطانی MCF7 و HT29

ابوالحسنی

14

مطالعه نانوذرات حاوی آنتی میرهای miR-199a-5p و let-7f بر روی پروفایل بیان ژن ها و پروتئین های PTK2 و THBS1 درگیر در مهاجرت و رشد سلول ماهیچه ایی صاف عروق انسانی

نجفی

15

بررسی اثر حفاظتی رزمارینیک اسید بر بیماری NASH القاء شده در موش سوری نر

مصلحی،بصیریان

16

تولید کیت استخراج DNA از سلول های مختلف

محمد امین خطیب زاده

17

کمیت سنجی نسبی بیان ژن و گیرنده کیسپپتین و ارزیابی میزان هورمون و گیرنده آن در بافت های کبد، لوزالمعده و بیضه، در موش های سوری نر مدل بیماری استئاتوهپاتیت غیر الکلی

محسن ده نمکی

18

بررسی پمپ های افلاکس EmrA و EmrB در باکتری اشرشیا کلی مقاوم به فیلوروکینولون ها جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در سطح شهرقم

 د فاتح

19

بررسی میزان بیان ژن norA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از روش RT-Real Time PCR

د فاتح

20

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ترخون ( .Artemisia dracunculus L ) و کومارین بر اضطراب و بیان ژن  گیرنده GABAA در قشر پری فونتال موش های صحرایی نر سالم و گنادکتومی شده

د اسلامی

21

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ترخون ( .Artemisia dracunculus L ) و کومارین بر بیان ژن  BDNF و بقای نورونی در قشر پره فونتال موش های صحرایی نر سالم و گنادکتومی شده

د اسلامی

22

ساخت و ارزیابی جایگزین پوستی بر پایه کلاژن/فیبرونکتین حاوی پپتید آنژیوژنیک به همراه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی جهت ترمیم زخم دیابتی و ارزیابی آن در مدل حیوانی رت

د رضاپور

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

پروژه های مصوب سال 1395

ردیف

مجری

عنوان

1

سیده سعیده صحرائی

 

ارزیابی اثر عصاره گیاه سیاه دانه بر بلوغ و تکوین تخمک های نابالغ از موش­های مدل سندروم پلی­کیستیک تخمدانی

2

محمدحسین عبدالمحمدی

 

بررسی اثرات ترکیب دی ترپنی از نوع میرسینول استخراج شده از گیاه Euphorbia connata Boiss  در القاء مرگ سلولی در رده سلولی سرطان تخمدان OVCAR-3

3

طاهره کمیلی موحد

 

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و قرابت ژنتیکی ویروس پاپیلومای انسان همراه  با راه اندازی روش Real-Time PCR خانگی در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاهای تشخیصی استان قم

4

سید جعفر عدنانی ساداتی

 

بررسی مقایسه ایی اثر داروی آلبندازول با نانو کریستال های آلبندازول بر روی پرتواسکولکس های سویه G1 اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط  in vitro

5

فرانک فلاحیان

 

بررسی مکانیسم عمل کمپلکس پالادیوم حاوی لیگاندهای دی تیو فسفر در کنترل رشد سلول های سرطانی پستان MCF-7 و MDA-MB-231

6

سعید شمس

 

ارزیابی مستقیم   باکتری آئروموناس در کودکان دارای گاستروانتریت مراجعه کننده به بیمارستان کودکان قم با استفاده از PCR در سال های 1395-96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های مصوب سال 1394

ردیف

مجری

عنوان

1

هدی ابوالحسنی

 

بررسی اثرات ضد سرطانی مشتقات جدید اسپایروایزواکسازولین نفتالینونی و کرومانونی به روش ارزیابی رنگ تترازولیوم بروماید و مقایسه مطالعات مولکولار مدلینگ آنها

 

2

اعظم مصلحی

 

بررسی اثرات هیستومورفولوژیکی و ضد التهابی الانتوئین بر گاستریت القاء شده توسط اتانول در موش های صحرایی نر بالغ

3

اعظم مصلحی

 

بررسی اثرات محافظتی الانتوئین بر مدل Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) القاء شده در موش سوری

4

کامبیز رهام پور

 

مقایسه اثر تزریق داخل بطنی و داخل صفاقی استرپتوزوسین برشکل­پذیری سیناپسی در نورون­های شکنج دندانه­ای هیپوکمپ موش ­­صحرایی نر

5

طاهره کمیلی موحد

 

ارزیابی قرابت ژنتیکی ناحیه تشخیصی کلون شده ویروس هپاتیت C در باکتری اشرشیا کلی

6

فرانک فلاحیان

 

بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصارةUrginea maritima  بر روی رشد و القاء آپوپتوز در رده سلول های سرطان سینه ردهMCF-7

7

کامبیز رهام پور

 

بررسی اثر آدیپونکتین بر حافظه اجتنابی و القای شکل پذیری سیناپسی در هیپوکمپ موش­های صحرایی سالم و دچار دمانس القاء شده با استرپتوزوتوسین

8

سعید شمس

 

بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری تب Q در بیماران دارای علائم مشکوک به بروسلوز در استان قم

9

علی سالاری

 

پیش بینی microRNAها و داروهای مهارگر مکانیسم مولکولی جهت کاندید کردن روش های جدید درمان افسردگی با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک

10

روح الله فاتح

 

کلونینگ، بیان و تخلیص محصول ژنHSP21قارچ کاندیدا آلبیکنس

11

هدی ابوالحسنی

 

تشکیل کمپلکس گلوکز- نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر (PLGA) به عنوان یک مدل آزمایشگاهی به منظور بررسی اثر ضد سرطانی آن

12

مریم طبیبی

 

بررسی شناسایی  باکتری لژیونلا پنوموفیلا در سیستم آب بیمارستان شهید بهشتی قم به روش ملکولی PCR

13

سمیرا خانی

 

اثرات ضددیابتی ومحافظت کبدی گیاه Alpinia Officinarum در موش های صحرایی دیابتی تیپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزتوسین

14

روح الله فاتح

 

ارزیابی اثرات ضد قارچی مشتقات جدید 2و3-دی آریل تیازولیدین-4-اون در شرایط In vitro

15

لیلا نعمت الهی

 

تولید   (Human Bone Morphogenetic Protein-7) hBMP-7 نوترکیب درسویه بیانی جدید باکتری اشریشیا کلی، شافل،  و بررسی فعالیت بیولوژیکی پروتئین نوترکیب حاصل

16

امیر ایروانی

 

 

 

 
 
 
 

پروژه های مصوب سال1392

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی خصوصیات ژنهای مقاومت دارویی در ایزوله های بالینی لیشمانیا (آماستیگوت/پروماستیگوت) در بیماران مبتلا به سالک مقاوم و حساس به درمان

دکتر ناطقی

 

2

بررسی اثرات مهاری دو ترکیب دی ترپنی جدید استخراج شده از گیاه Euphorbia erythradenia  بروی رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطان پوست رده A-375 و HMCB

دکتر  فلاحیان

3

بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی استرپتوزوسین برشکل­پذیری سیناپسی در نورون­های شکنج دندانه­ای هیپوکمپ موش­­صحرایی نر

دکتر رهام پور

4

بررسی موتاسیون های ژن های ApoB100 ، PCSKLDLR  در بیماران هیپرکلسترولمی در استان قم

معصومه دولتی

5

بررسی اثرات  نانوذرات اکسید روی بروی رشد و تکثیر سلول های سرطانی پستان رده MCF-7

 

دکتر عبدالمحمدی

6

بررسی اثرات مهاری دو ترکیب دی تر پنی چدید استخراج شده از گیاه Euphorbia erythradeniaبروی رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطان پوست رده A-375 و HMCB

دکتر فلاحیان

 

 
 
 
 
 

پروژه های مصوب سال1391

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک دو سزکوئی ترپن لاکتون حاصل از گیاه بروی رشد سلول های سرطان سینه ردهMCF-7  و MDA-MB-468

فرانک فلاحیان- مریم حمزه لو مقدم

2

شناسایی موتاسیون نقطه ای مرتبط با سرطان در ژنTP53 با استفاده از بیوسنسورنانولوله های کربنی  منظم

معصومه دولتی-دکتر ابوالقاسم دولتی

3

بررسی پروپوزال تحقیقاتی با عنوان " بررسی ارتباط ژن‌های (KIRKiller Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand با بیماری سیستیمیک اسکلروسیس در ایران"

دکتر فلاحیان-دکتر محمودی

4

بررسی ژنتیکی پمپهای افلاکس چنددارویی در باکتریهای گرم منفی غیرتخمیری جداشده از نمونه های بالینی عفونتهای بیمارستانی شهر قم

دکتر  محمود ناطقی  رستمی

5

بررسی شیوع ناهنجاری های کروموزومی در مردان نابارور مراجعه کننده به بخش اورولوژی بیمارستانهای قم

دکتر ملک عسگر

 

6

بررسی فعالیت بیولوزیکی و ضد سرطانی کمپلکس های معدنی بروی سلولهای سرطانی

معصومه دولتی -دکتر مریم بردبار

   7

بررسی اثر کاتچین بر حافظه اجتنابی و میزان بیان ژن GSK-3β در موش­های صحرایی تیمار شده با استرپتوزوسین داخل بطن مغزی

دکتر رهام پور

 

 
 
 
 

پروژه های مصوب سال1390

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی  TNF-α  و سایتوکاینهای جمعیت سلولی Th17در بیماران فعال و بهبود یافته لیشمانیوز

دکتر محمود ناطقی رستمی- دکتر علی خامسی پور

2

بررسی عوامل میکروبی شایع ایجاد کننده عفونتهای مقاربتی در دستگاه تناسلی زنان سنین 15 تا 45 سال با روش های مرسوم آزمایشگاهی و روش multiplex-PCR

دکتر محمود ناطقی رستمی