ردیف

نام دستگاه

تعداد

مشخصات دستگاه (مدل،مارک و...)

قابلیت دستگاه وخدمات قابل ارائه

1

pHمتر

1

WTW

اندازه گیری pHدر نمونه ها

2

ECمتر

1

Crison Spain

اندازه گیری هدایت الکتریکی محلولها

3

یخچال

1

فیلور

نگهداری نمونه ها در دمای 4-2 درجه سانتیگراد

4

حمام التراسونیک

1

توسن تجهیز

گازگیری از محلولها

5

روتاتور

1

بهداد

مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی

6

شیکرلوله

1

Pole Ideal Pars

مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی

7

هات پلیت

1

قطران شیمی

گرم کردن نمونه ها

8

اتوکلاو

1

پارس مهر

استریل کردن

9

سانتریفوژ

1

اپندورف

جداسازی فیزیکی اجزای نمونه

10

انکوباتور

1

پارس آزما

تنظیم دما جهت محیط کشت

11

بن ماری

1

Memmert

حمام آب گرم

12

آون

1

پارس آزما

گرمایش نمونه ها و خشک کردن

13

ترازوی دیجیتال

1

ADAM  انگلستان

توزین نمونه ها

14

دیونایزر

1

هستاران طب

تهیه آب خالص

15

ست فیلتراسیون

1

Duran  آلمان

جهت فیلتر نمونه ها قبل از تزریق به دستگاه های مربوطه

16

سیرکولاتور

1

پایا پژوهش پارس

جهت خنک سازی دستگاه ها

17

التراسونیک هموژنایزر

1

hielscher

جداسازی و یکنواخت سازی ذرات معلق در مایعات

18

سانتریفیوژ یخچال دار

1

Sigma

جداسازی فیزیکی اجزای نمونه در محدوده دمایی 20- الی 40+ درجه سانتی گراد

19

میکروسکوپ آزمایشگاهی

1

Hund-WETZLAR آلمان

مطالعه میکروسکوپی نمونه های زیستی

20

روتاری اواپریتور

1

آلمان-Heidolph

جداسازی حلال از نمونه های مایع به روش تقطیر

21

هموژنایزر

1

IKA

جهت خرد کردن و هموژن کردن بافت و مواد

22

فریزر -80

1

NEW Brunswick-انگلیس

نگهداری نمونه ها در دمای 80- درجه سانتیگراد 

23

اسپکتروفتومتر

1

PG

اندازه گیری جذب محلول های مختلف در ناحیه UV Vis 

24

PCR هود

1

                    ژال تجهیز

آماده سازی مخلوط PCR 

25

فریزر 30-

1

ایران

نگهداری نمونه ها در دمای 30- درجه سانتیگراد  

26

دستگاه استخراج با امواج مایکروویو

1

کیان تجهیز گیتی دانش

عصاره گیری به روش مایکروویو

27

استرئومیکروسکوپ

1

Optika

مطالعه میکروسکوپی نمونه های زیستی

28

ترمو میکسر میکروتیوب

1

Analytikjena

هم زدن نمونه های با حجم کم در دمای ثابت

29

سانتریفوژ یخچال دار دور بالا

1

Sigma 3-30KS

جداسازی فیزیکی اجزای نمونه در محدوده دمایی 20- الی 40+ درجه سانتی گراد و دور 30000

30

TISSUE PROCESSOR

1

دید سبز

 آنالیز میکروسکوپی بافت ها و سلول

31

PARAFFIN DISPENSER

1

دید سبز

آنالیز میکروسکوپی بافت ها و سلول

32

میکروتوم

1

دید سبز

آنالیز میکروسکوپی بافت ها و سلول

33

TISSUE FLOAT

1

دید سبز

آنالیز میکروسکوپی بافت ها و سلول

34

HOTPLATE

1

دید سبز

آنالیز میکروسکوپی بافت ها و سلول