ردیف

نام دستگاه

تعداد

مشخصات دستگاه (مدل،مارک و...)

قابلیت دستگاه وخدمات قابل ارائه

1

الکتروفورز افقی

3

پایا پژوهش پارس

تفکبک قطعات DNA

2

الکتروفورز عمودی

1

پایا پژوهش پارس

تفکبک قطعات DNA

3

وسترن بلات

1

Bio Rad

تشخیص و آنالیز پروتئین ها

4

Gel Documentation

1

UVITEC

تصویربرداری از ژل های الکتروفورز

5

تصویربرداری وسترن

1

سلول بافت زیست

تشخیص و آنالیز پروتئین ها

6

منبع تغذیه

1

ATTO ژاپن

 

7

منبع تغذیه

1

Bio Rad