ردیف

نام دستگاه

تعداد

مشخصات دستگاه (مدل،مارک و...)

قابلیت دستگاه وخدمات قابل ارائه

1

نانودراپ

1

Thermo scientific

اندازه گیری غلظت های RNA و DNA 

2

میکرو سانتریفوژ

1

Sigma

جداسازی فیزیکی اجزای نمونه

3

هود لامینار

1

ژال تجهیز