بازدید جناب آقای دکتر حق دوست ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بخش های مختلف مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
بازدید جناب آقای دکتر حق دوست ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بخش های مختلف مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

بازدید جناب آقای دکتر حق دوست ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بخش های مختلف مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

بازدید جناب آقای دکتر حق دوست ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بخش های مختلف مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی