درباره ما

 

 

مرکز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 1389 پس از تصويب در شوراي پژوهشي، در مهر ماه 1389 و با اختصاص فضايي در مجتمع آموزشي دانشگاه افتتاح و شروع به كار نموده است.

اين مرکز داراي مجموعه اي از امكانات آزمايشگاهي اختصاصي مي باشد كه به منظور اجرا و ارتقا طرح هاي تحقيقاتي در زمينه سلولي و ملكولي ساماندهي گرديده اند. مرکز تحقيقات سلولي و ملكولي در نظر دارد ضمن ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي، خدمات آزمايشگاهي متعددي را به دانشجويان فوق ليسانس و دكتراي تخصصي ارائه نمايد.