گرنت استادیاران جوان

پژوهشگران برتر اخذ گرنت
دکتر فرانک فلاحیان    مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی