برنامه راهبردی مرکز

برنامه راهبردی

اين مرکز فعاليت هاي خود را بر پايه اصولي  بنا نهاده است و اهداف كلي مركز شامل موارد ذیل مي باشند:

1-  توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علوم سلولي و مولكولي به منظور ارتقائ  سطح دانش و توان علمي پژوهشي اساتيد، متخصصين، محققان و دانشجويان.

2 - تربيت نيروي انساني محقق در زمينه علوم  سلولي و مولكولي.

3- ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين.

4- كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي

 سياست ها و برنامه هاي مرکز تحقيقات سلولي و مولكولی

مرکز تحقيقات سلولي و مولكولي در سياست هاي اجرايي جلب حمايت و دريافت بودجه هاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي، مبادله ي تفاهم نامه با ساير مراكز تحقيقاتي و علمي و اطلاع رساني در مورد ظرفيت ها و امكانات اين مركز را در دستور كار خود دارد.