برنامه استراتژیک


مرکز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي قم، در جهت ارتقاي سطح علمي و افزايش  توانمندي هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاه همراه با ساير مراكز تحقيقاتي در حال حاضر در اين زمينه ها فعاليت مي نمايد:
 -پژوهش
  براساس سياست ها و اولويت ها، اين مرکز در بخش پژوهش برنامه هاي زير را دنبال مي كند :
  1- اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مصوب
   2- بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي جديد
   3- همكاري علمي پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ديگر
-آمــوزش
  در بخش فعاليت هاي آموزشي، اين مرکز  اقدامات زير را در دستور كار خود دارد:
  1- برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي تكنيك هاي سلولي و مولكولي
  2- برگزاري گردهمايي هاي آموزشي
  3-آموزش عملي روش هاي پيشرفته ي آزمايشگاهي به دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و
   دكتري
   4- كمك به اجراي پايان نامه های دانشجوئي
   5-  برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك با مراكز علمي ديگر بعد از اخذ مجوزهاي لازم
 - خدمات تخصصي آزمايشگاهي
 يكي از ظرفيت ها و قابليت هاي اين پايگاه ارائه خدمات آزمايشگاهي تخصصي در خصوص آزمايشات مولكولي و سيتوژنتيك به پژوهشگران و دانشجويان مراكز مختلف مي باشد. با توجه به امكانات موجود در مرکز تحقيقات سلولي و مولكولي، با ارايه ي طرح تحقيقاتي مي توان ضمن ارائه خدمت به بيماران به يافته هاي جديد نيز دست يافت.