طرح های تحقیقاتی

 

پروژه های مصوب 1397

ردیف

عنوان

مجری

1

طراحی یک روش Multiplex-PCR برای تشخیص همزمان تب کیو، بروسلوز و کمپیلوباکتریوز

سعید شمس

2

بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک (ناقلین، مخازن و عفونت انسانی) لیشمانیوز جلدی در شهر قم با استفاده از روش های مولکولی (PCR)

عابدین ثقفی پور

3

بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی مشتقات تک استخلافی هیدروژنه، متیله ، فلوره و کلره ایزواکسازولین استوفنونی

هدی ابوالحسنی

4

ارزیابی پانلی از باکتریای های زئونوز در نمونه های شیرخام استان قم

سمیه کرمانی

5

بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک Britanin  (سزکوئی ترپن لاکتون جدا شده از گیاه ) بر روی رده های سلولی سرطان معده(KATOIII,AGS)

فرانک فلاحیان

6

بررسی هتروژنیسیتی عوامل لیشمانیوز جلدی جدا شده از بیماران شمال شرق ایران

رضا فتوحی

7

تهیه و ارزیابی برون تن نانوذرات کیتوسان حاوی ترکیب تری متوکسی اسپایرو ایزوکسازولین ایندانونی (MTS) با روش ژل شدن یونی

فاطمه حیدری

8

بررسی چهار شجره مبتلا به شکل غیر سندرمی اتوزومی مغلوب رتینیت پیگمنتوزا توسط روش Whole Exome Sequencing و انجام آنالیز سگریگیشن روی 6 شجره رتینیت پیگمنتوزای دیگر

محمد غفرانی

 

 

 
 
 
 


پروژه های مصوب سال1392

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی خصوصیات ژنهای مقاومت دارویی در ایزوله های بالینی لیشمانیا (آماستیگوت/پروماستیگوت) در بیماران مبتلا به سالک مقاوم و حساس به درمان

دکتر ناطقی

 

2

بررسی اثرات مهاری دو ترکیب دی ترپنی جدید استخراج شده از گیاه Euphorbia erythradenia  بروی رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطان پوست رده A-375 و HMCB

دکتر  فلاحیان

3

بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی استرپتوزوسین برشکل­پذیری سیناپسی در نورون­های شکنج دندانه­ای هیپوکمپ موش­­صحرایی نر

دکتر رهام پور

4

بررسی موتاسیون های ژن های ApoB100 ، PCSK9وLDLR  در بیماران هیپرکلسترولمی در استان قم

معصومه دولتی

5

بررسی اثرات  نانوذرات اکسید روی بروی رشد و تکثیر سلول های سرطانی پستان رده MCF-7

 

دکتر عبدالمحمدی

6

بررسی اثرات مهاری دو ترکیب دی تر پنی چدید استخراج شده از گیاه Euphorbia erythradeniaبروی رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطان پوست رده A-375 و HMCB

دکتر فلاحیان

 پروژه های مصوب سال1391

ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک دو سزکوئی ترپن لاکتون حاصل از گیاه بروی رشد سلول های سرطان سینه ردهMCF-7  و MDA-MB-468

فرانک فلاحیان- مریم حمزه لو مقدم

2

شناسایی موتاسیون نقطه ای مرتبط با سرطان در ژنTP53 با استفاده از بیوسنسورنانولوله های کربنی  منظم

معصومه دولتی-دکتر ابوالقاسم دولتی

3

بررسی پروپوزال تحقیقاتی با عنوان " بررسی ارتباط ژن‌های (KIR) Killer Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand با بیماری سیستیمیک اسکلروسیس در ایران"

دکتر فلاحیان-دکتر محمودی

4

بررسی ژنتیکی پمپهای افلاکس چنددارویی در باکتریهای گرم منفی غیرتخمیری جداشده از نمونه های بالینی عفونتهای بیمارستانی شهر قم

دکتر  محمود ناطقی  رستمی

5

بررسي شيوع ناهنجاري هاي كروموزومي در مردان نابارور مراجعه كننده به بخش اورولوژي بيمارستانهاي قم

دکتر ملک عسگر

 

6

بررسی فعالیت بیولوزیکی و ضد سرطانی کمپلکس های معدنی بروی سلولهای سرطانی

معصومه دولتی -دکتر مریم بردبار

   7

بررسی اثر کاتچین بر حافظه اجتنابی و میزان بیان ژن GSK-3β در موش­های صحرایی تیمار شده با استرپتوزوسین داخل بطن مغزی

دکتر رهام پور