کارشناس مرکز

اسماء زیّادی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

سمت : کارشناس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

تلفن : 4-33209071-025 داخلی 1244

آدرس الکترونیکی : zayadiasma@yahoo.com

   دانلود : my_cv.pdf           حجم فایل 357 KB