کارگاه ها


عناوین کارگاه ها در سال 1391

عنوان

محل برگزاری

استاد

ساعت

تاریخ

استخراج -PCR-  الکتروفورز

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم دولتی

8-14

91/09/18

آموزش تکنیک الایزا

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم حیدری کیا

10-12

91/09/20

آموزش بیماریهای منتقله از حشرات

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آقای دکتر ناطقی

8-12

8-12

91/09/21

91/09/28

کشت سلول

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آقای دکتر علی آقایی

8-12

91/09/30

آموزش کار با حیوانات

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم مصلحی

9-12

91/10/07

استخراج -PCR-  الکتروفورز

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم دولتی

8-14

8-14

91/10/09

91/10/16

عناوین کارگاه ها در سال 1390

عنوان

محل برگزاری

استاد

ساعت

تاریخ

استخراج و PCR

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم دولتی

8-14

90/03/09

آموزش کار با حیوانات

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم دکتر سرهودی

8-12

90/08/25

آموزش استخراج DNA

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم دولتی

8-14

90/09/11

آموزش PCR

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

خانم دولتی

8-14

90/09/12

عناوین کارگاه ها در سال 1387

عنوان

محل برگزاری

استاد

ساعت

تاریخ

استخراج- PCR- الکتروفورز

دانشكده پزشكي 

خانم دولتی

8-14

8-14

87/02/18الي87/2/19

87/02/21الي87/2/22