اعضاي شورای پژوهشی

اعضاء شورای مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی :

- دکتر طاهره کمیلی موحد (پزشکی مولکولی ، ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی )

- دکتر حسین ثقفی (کلیه بالغین، دانشیار)

- معصومه دولتی (ژنتیک، مربی)

- دکتر سید کمال الدین اسحاق حسینی (خون و سرطان ، استادیار)

- دکتر داود اولاد دمشقی (خون و سرطان ،استادیار)

- دکتر محمد رضا حائری (بیوشیمی ، دانشیار)

- دکتر محمد حسین عبدالمحمدی (بیوشیمی، دانشیار)

- دکتر شیما آب آب زاده (علوم تشریحی ، استادیار)

- دکتر اعظم مصلحی (فیزیولوژی، استادیار)

- دکتر محمد خلیفه قلی (باکتری شناسی ، استادیار)

- دکتر سمیرا خانی ( فارماکولوژی ، استادیار) 

-دکتر فرانک فلاحیان (بیوشیمی، دانشیار)

-دکتر هدی ابوالحسنی (شیمی دارویی، استادیار)

-دکتر سعید شمس (باکتری شناسی ، استادیار)

-دکتر علیرضا رضاپور ( مهندسی بافت، استادیار)

-دکتر حمید حیدری ( فیزیولوژی ، استادیار)