کتابخانه

 

عنوان کتاب

مولف

ترجمه

زیست شناسی سلولی و مولکولی

Lodish

رضا میر حافظ

مجتبی فلاحتی

ژنتیک در پزشکی

تامپسون

 

دکتر محمد مهدی اصلانی

دکتر عظم اکبر زاده

اطلس جامع آزمایش

دکتر محمد قهری

سینا مبا شری زاده

 

ژنتیک در پزشکی امری

پیتر ترن پنی

شان الارد

دکتر مهرداد هاشمی

دکتر رضا محمد

مجموعه ژنتیک سرطان

دکتر پروین مهدی پور

دکتر مرتضی عطری

 

طب مولکولی

دکتر امید صفا

 

بیوشیمی هارپر

دکتر پرویز شهبازی

دکتر ناصر ملک نیا

 

ژن IX (جلد اول)

BENJAMIN LEWIN

دکتر مجید صادقی زاده

ژن IX (جلد دوم)

BENJAMIN LEWIN

دکتر مجید صادقی زاده

کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA

پرفوسور براون

دکتر مجتبی طبا طبا یی یزدی

دکتر غلامرضا زرینی

ژنتیک (تست همراه با جواب ها)

دکتر مهریار حبیبی رود کنار

 

همسانه سازی ژن ها

تی . ای. براون

دکتر پریچهره احمدیان تهرانی

اعجاب و اعجاز علم پزشکی

دکتر حسن کریمی یزدی

دکتر علیرضا کوهپایی

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

(جلد اول)

Lodish

دکتر عباس بهادر

زیست شناسی سلولی و مولکولی

(جلد دوم)

Lodish

دکتر عباس بهادر

مبانی اپیدمیولوژی و مقدمات آمار زیستی

منوچهر کرمی

 

ژنتیک پزشکی( مجموعه آزمون های دکتی تخصصی با پاسخ)

سمانه فراشی

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر احمد مجد

دکتر سید محمد علی شریعت زاده